adres Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
 
Eindejaarstips 2010 - Particulieren

Hier vindt u de tips op financieel en fiscaal gebied die aan het einde van het jaar tot interessante voordelen voor u als particulier kunnen leiden. Lees en ontdek snel welke tips voor u van toepassing kunnen zijn...

ALGEMEEN

Partnerbegrip
Met ingang van 1 januari 2011 wordt een nieuw uniform partnerbegrip geïntroduceerd dat voor alle belastingwetten geldt. Gehuwden, geregistreerde partners en samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract die in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens staan ingeschreven op hetzelfde woonadres worden als partners aangemerkt.
Gehuwden die gaan scheiden blijven fiscale partners, totdat de advocaat een aanvraag tot scheiding bij de rechtbank heeft ingediend én beiden ex-partners zich op verschillende adressen hebben ingeschreven.
Ongehuwd samenwonenden zijn vanaf 1 januari 2011 automatisch fiscaal partners indien ze samen op hetzelfde adres zijn ingeschreven (GBA) en aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:
  1. U hebt samen een notarieel samenlevingscontract.
  2. U hebt samen een kind.
  3. U of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
  4. U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds.
  5. U bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is.
Indien het fiscaal partnerschap in uw situatie gunstig is en u voldoet niet aan één van bovenstaande voorwaarden, dan is het (fiscaal gezien) verstandig om in de loop van 2011 bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract op te laten stellen.
Met de invoering van het nieuwe partnerbegrip vervalt het keuzerecht voor ongehuwd samenwonenden.

Bezwaar WOZ-waardering
Elke gemeente geeft normaliter binnen acht weken na 1 januari 2011 de WOZ-beschikking 2011 (met waardepeildatum 1 januari 2010) af. Als gevolg van de economische crisis zijn de verkoopprijzen van veel woningen gedaald. Als de woning volgens u te hoog gewaardeerd is, kunt u binnen 6 weken na dagtekening tegen de WOZ-beschikking in bezwaar gaan. Laat u de bezwaartermijn onverhoopt verstrijken, dan kunt u niet meer in beroep gaan bij de rechter. Vanaf 22 oktober 2010 is de bezwaarprocedure versoepeld, waardoor het verschil tussen de vastgestelde waarde en de door u voorgestane waarde niet meer aan een minimum hoeft te voldoen. U kunt dus altijd bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde.
De WOZ-waarde wordt vanaf 2010 ook gebruikt voor waardering van een woning voor de schenk- en erfbelasting. Een lagere WOZ-waarde beperktt dus ook de af te dragen successiebelasting.

Doe tijdig aangifte
Iedereen die in Nederland woont, is belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. Toch krijgt niet iedereen een aangiftebiljet toegestuurd. Wanneer u er redelijkerwijs van uit kunt gaan dat u wel inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2010 verschuldigd bent, maar u ontvangt vóór 1 juli 2011 geen aangiftebiljet, vraag deze dan vóór 14 juli 2011 schriftelijk aan. Doet u dat niet, dan kan de Belastingdienst u een bestuurlijke boete tot maximaal € 4.920 opleggen.

Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
Nu het einde van het boekjaar nadert en wellicht de omvang van de winst al beter ingeschat kan worden, kan het moment aangebroken zijn om de voorlopige aanslagen nogmaals te (laten) beoordelen en eventueel een verzoek tot aanpassing in te dienen. Met ingang van 1 januari 2010 wordt de heffingsrente voor inkomsten- en vennootschapsbelasting berekend vanaf het einde van het belasting- respectievelijk boekjaar. Overigens bedraagt de heffings- en invorderingsrente over zowel het derde als het vierde kwartaal van 2010 2,5%. De percentages voor 2011 worden later bekend gemaakt.
Het kabinet Rutte heeft al laten weten voornemens te zijn om in de toekomst minder rente te gaan vergoeden dan u als belastingplichtige moet gaan betalen.


EIGEN WONING

Betaal (niet langer) uw rente vooruit
In 2010 kunt u een hoger bedrag aan hypotheekrente opvoeren, door middel vanvooruit- of achterafbetaling (elk voor maximaal zes maanden). U kunt hierdoor wellicht een hogere belastingbesparing realiseren, bijvoorbeeld in de situatie dat uw inkomen in 2010 hoger is dan in 2011.
In het Belastingplan 2011 wordt een wijziging voorgesteld om oneigenlijk gebruik te stoppen, waardoor het niet meer mogelijk zal zijn om de hypotheekrenteaftrek te verschuiven tussen jaren (halfjaar vooruitbetalen + halfjaar achteraf betalen). Door de wijziging wordt per 2011 de rente toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking heeft, ongeacht het moment van betaling.

Aflossen restant hypotheekschuld
Indien u de mogelijkheid heeft uw hypotheekschuld af te lossen, heeft dat als gevolg dat u geen eigenwoningforfait meer behoeft aan te geven. Per saldo bent u met betrekking tot uw eigen woning dan geen inkomstenbelasting verschuldigd. Door uw vermogen te gebruiken voor aflossing van de eigenwoningschuld verlaagt u bovendien uw box 3-vermogen. Wel dient u te bedenken dat als u binnen drie jaren verhuist, dit betekent dat u de nieuwe woning niet of nog maar beperkt kan financieren met een lening waarvoor u dan recht heeft op hypotheekrenteaftrek.
Deze optie is interessant indien uw vermogen groter is dan de box3-vrijstellingen en indien er slechts een beperkte hypotheek op de eigen woning rust.


LIJFRENTEN

Lijfrentepremieaftrek
Met ingang van 1 januari 2011 vervalt de algemene terugwentelingsmogelijkheid voor lijfrentepremies, op grond waarvan premies die voor 1 april na afloop van het kalenderjaar zijn betaald in het voorafgaande kalenderjaar in aanmerking kunnen worden genomen. Premiebetalingen die met betrekking tot het jaar 2010 in aanmerking zullen worden genomen, dienen daarom voor 31 december 2010 te worden betaald. De terugwentelingstermijn van zes maanden voor lijfrentepremies bij de staking van een onderneming is overigens blijven bestaan.
Als u gebruik maakt van deze terugwentelingsmogelijkheid, bekijk dan of u het moment van premie betalen in de toekomst moet wijzigen.

Overweeg afkoop bij uitkering van kleine lijfrente
Als bij het tot uitkering komen van een lijfrentepolis een kapitaal beschikbaar komt van minder dan € 4.146 is het mogelijk deze af te kopen. Hierbij bent u dan geen revisierente (20%) verschuldigd. Er zijn wel enkele voorwaarden aan deze regelgeving verbonden.
Vanaf 2009 worden alle vrijgekomen lijfrenten belast in de inkomstenbelasting, ook als u de stortingen niet aftrok. Hierbij wordt het vrijgekomen tegoed minus gedane stortingen belast.


VERMOGEN

Peildatum vermogen
Tot en met 2010 wordt het gemiddelde vermogen van 1 januari en 31 december gebruikt als grondslag voor de belastingheffing op vermogen, voor zover het vermogen groter is dan de belastingvrijstelling. Met ingang van 2011 wordt de peildatum aangepast naar 1 januari van het belastbare kalenderjaar. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2011 (in te dienen 1 april 2012) is het vermogen op 1 januari 2011 de grondslag voor de belastingheffing. Bij een groeiend vermogen geeft dit een voordeel. Tevens maakt deze aanpassing het eenvoudig en lonend om het vermogen op 1 januari lager te houden door kosten vooruit te betalen.
Voor beperking van de vermogensredementsheffing betaalt u dus zoveel mogelijk uw kleine schulden en rekeningen voor 31 december 2010.

Betaal uw belasting op tijd
Openstaande belastingschulden kunt u het beste zo veel mogelijk nog dit jaar betalen. Deze schulden komen namelijk niet in mindering op de rendementsgrondslag van box 3. Door de belasting nog dit jaar te betalen, heeft u op 31 december en 1 januari een kleiner vermogen, zodat u minder belasting in box 3 betaalt. Het is ook mogelijk de belastingschuld met geleend geld af te lossen: de schuld aan de bank komt namelijk wel in mindering op uw vermogen, zodat de niet-aftrekbare belastingschuld is "omgezet" in een aftrekbare schuld. Overigens worden vorderingen en schulden inzake de erfbelasting (voorheen: het successierecht) vanaf 1 januari 2010 wel in box 3 in aanmerking genomen. Als u vóór 1 oktober schriftelijk een voorlopige aanslag hebt aangevraagd maar die aanslag nog niet hebt ontvangen, mag u de verschuldigde belasting − die pas na de jaarwisseling wordt betaald − toch in mindering brengen op de rendementsgrondslag van box 3.

Betaal kleine schulden en rekeningen voor 31 december
Indien uw vermogen hoger is dan de vermogensvrijstellingen in box 3 is het verstandig om kleine schulden of rekeningen voor 31 december te betalen. Voor schulden geld een drempel van € 2.900 (€ 5.800 bij fiscaal partnerschap), waardoor u deze schulden slechts gedeeltelijk in mindering kunt brengen op uw vermogen.
Voor betalingen die u voor 31 december 2010 verricht, bedraagt uw voordeel zelfs 1,8% van het betaalde bedrag door de aanpassing van de peildatum per 2011. Denkt u hierbij o.a. aan creditcards, persoonlijke leningen e.d.

Afbouw heffingskortingen box 3
Zoals reeds uitgebreid in het nieuws gebracht, heeft het kabinet besloten de heffingskorting maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal te beperken. Gedurende de komende 4 jaar zal de heffingskorting worden afgebouwd. De vrijstelling voor vermogensredementsheffing blijft ongewijzigd. De komende jaren is de volgende heffingskorting en vrijstelling van rendementsheffing van toepassing:
 heffingskortingvrijstellingfiscaal
  rendementsheffingvoordeel
20101,3%1,2%2,5%
20111,0%1,2%2,2%
20120,7%1,2%1,9%
20130,4%1,2%1,6%
20140,0%1,2%1,2%

Vrijstelling uitvaartverzekering
De waarde van een uitvaartverzekering of een andere overlijdensrisicoverzekering is tot € 6.703 vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt sinds 1 januari 2010 ook voor het banksparen. U moet daarbij een bedrag sparen op een geblokkeerde rekening voor de uitvaart van uzelf, uw partner of een bloed- of aanverwant.


SCHENKINGEN

Schenken aan uw kinderen en kleinkinderen
Per 1 januari 2010 is de erf- en schenkbelasting in de Successiewet ingevoerd. Weliswaar zijn de tarieven voor de schenkbelasting in sommige gevallen verhoogd ten opzichte van het schenkingsrecht dat tot en met 2009 werd gehanteerd, maar nog altijd kan optimaal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingen voor het schenkrecht van € 5.000 per kind en € 2.000 voor ieder kleinkind.
Voor kinderen tussen 18 en 35 jaar geldt een eenmalige verhoogde vrijstelling van € 24.000, die zelfs verhoogd wordt tot € 50.000 per kind voor schenkingen ten behoeve van een (dure) studie of een woning (aanschaf, verbetering, onderhoud of aflossing van de hypotheek).
Indien u voor 2010 al gebruik had gemaakt van de toenmalige verhoogde vrijstelling, dan kunt u alsnog de resterende ruimte benutten (uiteraard alleen zolang uw kinderen nog jonger dan 35 jaar zijn).

Testamentscan
Het kan raadzaam zijn uw testament en/of huwelijksgoederenregime nog eens kritisch te (laten) beoordelen. Dit is mede van belang vanwege de ingrijpende wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010. Maar ook veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen een reden zijn. Het partnerbegrip in de gewijzigde Successiewet wordt per 2011 aangepast, zodat met name voor ongehuwd samenwoners het testament moet worden aangepast.


PERSOONSGEBONDEN AFTREK

Aftrekbare giften
Op basis van de giftenaftrekregeling hebben particulieren recht op een aftrekpost ter zake van giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Er geldt een drempelbedrag van 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek, met een minimum van € 60. Bovendien mag de aftrek niet méér bedragen dan 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Bij partners worden de giften samengeteld en wordt de drempel en het maximum getoetst aan het gezamenlijke verzamelinkomen. Voornoemde drempels gelden niet voor periodieke giften. Er is sprake van een periodieke gift als bij notariële akte de verplichting wordt aangegaan om gedurende een periode van ten minste vijf jaren jaarlijks een even grote schenking te doen ten behoeve van een kwalificerende instelling. Sinds 30 december 2009 mag deze verplichting overigens niet meer als schuld in box 3 worden opgenomen. Tevens geldt sinds 1 januari 2010 dat giften niet aftrekbaar zijn zolang zij rentedragend schuldig worden gebleven door de schenker. Aftrek is pas mogelijk op het moment dat het bedrag daadwerkelijk wordt betaald.
Klein Poelhuis administratie- & belastingadvies
Kwaliteit en persoonlijke aandacht voor uw zaak